Naše vrednote:

  • Ciljna usmerjenost (prave rešitve za pravi učinek)
  • Odzivnost in strokovnost
  • Verjamemo, da so učinki merljivi zato skupaj z vami določimo kriterije uspešnosti našega dela
  • Individualne in podjetju prilagojene rešitve
  • Celovita storitev (»one stop shop«) – lastnike in management razbremenimo, da se lahko posvečajo svojemu osnovnemu delu
  • Brezpogojna diskretnost
Image

Mateja Ahej

partnerka in direktorica

Svojo kariero je pričela kot analitik v kontrolingu in strateškem načrtovanju, od leta 2007 pa deluje kot svetovalka na področju vrednotenja podjetij, prevzemov, preventivnih poslovno – finančnih prestrukturiranj, družinskih nasledstev in lastniških ter premoženjskih prestrukturiranj podjetij. Je nosilka dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Ob enem deluje kot strokovna svetovalka pri OOZ, GZS in SPIRIT Slovenija za celovito podporo lastnikom podjetij pri načrtovanju izstopa. Svoje znanje deli na Akademiji finance, GZS, OOZ z izobraževanji na temo prodaje in nakupov podjetja ter ocenjevanja vrednosti. Kot mentorica startupom in mladim podjetjem je sodelovala v programih Go:Global Slovenia Tehnološkega parka Ljubljana in Tovarne podjemov Maribor. 2018 je sodelovala pri pripravi priročnika »Nasledstvo: izziv družinskih podjetij«, ki sta ga izdala SPIRIT in MGRT.

mateja.ahej@targo.si, Tel: +386 (0)31 397 695

Marko Wolf

partner

Svojo kariero je v letu 2001 pričel na področju financiranja. Vodil je aktivnosti ocenjevanja premoženja dolžnikov in tveganja izpolnitve za namen povečanja plačilne discipline dolžnikov. Med leti 2004 in 2015 je vodil podjetje na področju financiranja fizičnih ter pravnih oseb. V tem obdobju je poglobil znanje o pridobivanju povratnih in nepovratnih sredstev iz različnih virov, upravljanju tveganj povezanih s financiranjem ter prestrukturiranju dolgov.

Od leta 2013 je zunanji partner in svetovalec različnim podjetjem za izvedbo poslovnih in investicijskih načrtov ter svetovalec pri ocenjevanju vrednosti posameznih sredstev.

Je nosilec dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, pri Slovenskem inštitutu za revizijo in je v postopku pridobivanja naziva »preizkušeni davčnik«.

marko.wolf@targo.si, tel:+386 (0)40 187 000

Image
Image

Marko Kašan

partner

V začetku svoje kariere je kot samostojni analitik projektov v družbi KBM FINEKO d.o.o. – Skupina Nove KBM, ocenjeval vrednost podjetij, izvajal finančne analize in ocene ekonomske upravičenosti projektov, izdeloval finančne analize poslovanja / stanja podjetij in sodeloval pri sanacijah podjetij. Upravljal je hipotekarne kredite z reprogramom, izterjavo in vodenjem postopkov ter sodeloval pri stečajnih postopkih.

Marko si je M&A izkušnje nabiral kot svetovalec, pri številnih projektih prodaje/nakupov podjetij (ali delov podjetij) iz različnih panog, predvsem v državah CEE – SLO, HR, SRB, BiH. Kot svetovalec upravi, v eni izmed vodilnih telekomunikacijskih družb v CEE regiji, je sodeloval pri pripravi in izvedbi strategije skupine, kar je zajemalo tudi M&A postopke.

V letu 2010 je prejel naslov »Manager prihodnosti« v natečaju, ki so ga organizirali Svetovalna družba A.T. Kearney, Revija Manager, Časnik Finance, Mercator d.d. in Ekonomska fakulteta v Ljubljani.

Je nosilec dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

marko.kasan@targo.si, tel: +386 (0)41 279 432

Finančne rešitve

Mnenje o vrednosti podjetja

Mnenje o vrednosti podjetja pripravljamo za različne namene:
prodaja ali nakup podjetja I strateško povezovanje oz. združitve I managerski odkup I ureditev premoženjskih razmerij pri družinskem nasledstvu I druge namene.

Glede na naravo delovanja podjetja, predmet ocenjevanja ter namen ocenjevanja izberemo primerno metodologijo, ki naročniku prikaže realno in neodvisno oceno vrednosti.

Mnenje o vrednosti predstavlja skrajšano poročilo o oceni vrednosti.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Ocena vrednosti POVP

Oceno vrednosti pripravi pooblaščen ocenjevalec podjetij (POVP), ki ima aktivno licenco izdano s strani Slovenskega inštituta za revizijo.

Poročila o oceni vrednosti pripravljamo za različne namene:

prodaja ali nakup deležev (manjšinskih, večinskih) | strateški prevzemi | davčni nameni | zastava deležev pri bankah ali drugih financerjih |

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Nepremičnine

Oceno vrednosti nepremičnin pripravi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin (POVN).

Oceno pripravimo za namen prodaje/nakupa nepremičnine, davčne ali druge namene.

Ocena se izdela na podlagi Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (MSOV, IVSC). Naročnik prejme poročilo o oceni vrednosti v pisni obliki.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Stroji

Oceno vrednosti naprav in strojev pripravi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme (POVS).

Oceno vrednosti pripravimo za namen ugotavljanja vrednosti premoženja zaradi nakupa ali prodaje, ugotavljanja vrednosti stvarnega vložka v osnovna sredstva pri ustanavljanju kapitalskih družb, v primerih dedovanja, za primer pridobivanja financiranja in zastave premoženja in drugih primerih.

Ocena se izdela na podlagi Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (MSOV, IVSC). Naročnik prejme poročilo o oceni vrednosti v pisni obliki.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Neopredmetena sredstva

Oceno vrednosti neopredmetenih sredstev pripravi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij (POVP). Tovrstno vrednotenje zahteva podjetniško razmišljanje in strokoven pristop.

Oceno vrednosti pripravimo za namen nakupa ali  prodaje blagovnih znamk, licenc, know how-a, baz strank, računovodsko poročanje in druge namene.

Ocena se izdela na podlagi Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (MSOV, IVSC). Naročnik prejme poročilo o oceni vrednosti v pisni obliki.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Ocena pričakovanih sinergijskih učinkov

Identificiramo in ovrednotimo sinergijske učinke za lažjo prepoznavo poslovnih in finančnih rezultatov po prevzemu ali združitvi.

Razlogi prevzemov so največkrat klasične prodajne in proizvodne sinergije ter prihranki. Pred transakcijo je zato ključno identificirati in ovrednotiti prave sinergijske učinke, da boste vedeli kako učinkovito lahko poslujete po prevzemu ali združitvi. Tak efekt lahko ponazorimo z enačbo 1 + 1 = 3.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

“Fairness opinion” – mnenje o pravičnosti prodajne oz. nakupne cene

Zakon vsem organom podjetja nalaga, da morajo pri svojem poslovanju ravnati v dobro družbe in s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarja.

Izdelamo vam mnenje o pravičnosti (fairness opinion) transakcije, kar je zagotovilo vodstvu, da v postopku prevzema (nakupa / prodaje dežev, vlaganje) ravna kot dober gospodar, v skladu z najboljšo poslovno prakso in da je dogovorjena oziroma predlagana transakcijska cena ustrezna in primerna.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Priprava podjetja na financiranje

Za vsako podjetje so pomembni ustrezni viri financiranja. Ko govorimo o dolžniškem financiranju, ki je običajno najcenejše, se podjetja obrnejo na banke. Bodisi gre za financiranje novih investicij, bodisi obratnih sredstev in zagotavljanje tekoče likvidnosti, vam pri tem lahko ponudimo strokovno pomoč.

V našem podjetju vam pripravimo dokumentacijo, ki je potrebna za odobritev kredita in se v vašem imenu z banko pogajamo za najugodnejše pogoje financiranja. Vam posledično prihranimo čas in živce, ki bi jih izgubljali pri vsej birokraciji in sestankih z banko. Tako vam poleg osnovne vloge svetujemo in pripravimo idejno finančno konstrukcijo ter vse potrebne finančne projekcije glede na projekt oziroma posel, ki ga želite financirati.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Investicijsko svetovanje

Vsako investicijo družbe zaznamujejo trije cilji: varnost, dohodek in rast kapitala. Svetujemo vam pri investicijskih odločitvah s pripravo analiz in finančnih modelov (doba vračanja investicije – ROI, neto sedanja vrednost in interna stopnja donosnosti, ipd.).

Ocenimo ekonomsko upravičenost investicije, določimo optimalno finančno strukturo, postavitev in spremljanje ključnih kazalnikov uspešnosti – KPI in druge potrebne parametre.

S pripravljenim investicijskim načrtom boste sami prepričani v pravilnost naložbene odločitve in ob enem lažje prepričali financerje in druge deležnike o uresničljivosti ciljev.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Neodvisni pregled poslovanja

Z neodvisnim skrbnim pregledom prikažemo investitorju ali financerju zelo natančno sliko o stanju, poslovanju in okolju podjetja, kar se odraža v končni oceni vrednosti podjetja in dobrih pogajalskih izhodiščih.

Vlagatelja s skrbnim pregledom obvarujemo pred prihodnjimi morebitnimi negativnimi vplivi, saj do naložbe ne pride zaradi preteklega poslovanja ciljnega podjetja, temveč zaradi prihodnjih pričakovanj in načrtov. Neodvisni pregled se nanaša na finančna, davčna, pravna in tehnična tveganja.

V poročilu o skrbnem pregledu izpostavimo ugotovitve glede stanja in samega poslovanja podjetja. Opozorimo na morebitne težave in tveganja, ki so povezana s ciljnim podjetjem in njegovim okoljem ter predstavimo prednosti in priložnosti podjetja.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Poslovno-finančni monitoring

Z neodvisnim finančnim nadzorom – monitoringom je poslovanje zanesljivejše, saj se zmanjša verjetnost nastanka poslovnih in finančnih težav ter bistveno pohitri odločanje.

Kot zunanji izvajalec monitoringa periodično (mesečno, trimesečno) spremljamo in analiziramo vaše poslovanje. S predstavitvijo trendov in odmikov poslovanja, vam omogočamo takojšnje ukrepanje pri odstopanjih od načrtovanega in želenega. Ob enem imate na ta način vedno natančen pregled nad dobičkonosnostjo in likvidnostjo podjetja.

Končni rezultat monitoringa poslovanja bo povečanje finančne moči in s tem dvig vrednosti podjetja.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Pridobivanje financiranja

Na vaši poslovni poti vam svetujemo pri pridobivanju ustreznih virov financiranja. Pomagamo vam izkoristiti različne vire financiranja, od dolžniških, lastniških, do nepovratnih virov financiranja (subvencije).

Pri dolžniških virih financiranja bomo naše napore usmerili v to, da boste pridobili bančni kredit, medtem ko gre pri lastniških virih financiranja za lastniški vstop investitorja.

Alternativo predstavljajo nepovratna sredstva, ki se pridobivajo na podlagi javnih razpisov. Za vas lahko pripravimo potrebno dokumentacijo za pridobitev nepovratnih sredstev.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Načrtovanje nasledstva

Družinsko nasledstvo ali prenos podjetja pomeni vrsto aktivnosti, ki jih podjetnik opravi, da bi uspešno načrtoval in izvedel prenos lastništva na družinskega naslednika, otroka ali drugega sorodnika.

Ustanoviteljem in naslednikom kot koordinator pomagamo skozi ključna vprašanja: Kdo bo naslednik? Kdaj in ali bo izbran naslednik usposobljen, da prevzame podjetje? Kako načrtovati čas do trenutka izstopa? Kako urediti vodenje in lastništvo? Kako urediti nasledstvo kadar je v družini več otrok? Koliko je vredno podjetje in kako urediti finančna razmerja med prenosnikom in naslednikom?

V sodelovanju s prenosnikom in naslednikom naša ekipa finančnih, pravnih svetovalcev ter psihodinamikov pripravi celosten načrt družinskega nasledstva (ki lahko vključuje tudi družinsko ustavo) in vam ga pomaga implementirati.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Finančni in davčni vidik nasledstva

Podjetje ima praviloma ob prenosu vrednost, ki lahko na naslednika preide odplačno ali neodplačno. Ali pa se prenos zgodi kot kombinacija obeh.

Ne glede na finančno obliko prenosa je potrebno pravilno predvideti finančne in davčne vplive in v skladu z zakonodajo urediti pravne in davčne priglasitve.

Na podlagi analize finančnih ciljev prenosnika in naslednika oblikujemo izsledke na podlagi katerih predlagamo optimalno kombinacije izvedbe s finančnega in davčnega vidika.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Pravni vidik pri družinskem nasledstvu

S pravnega vidika se pri družinskem nasledstvu kompleksno prepletajo gospodarsko pravna vprašanja in vprašanja družinskega prava (dedovanje, razmerja med sorojenci, razmerja med zakonci idr.)

S pravočasno analizo položaja opredelimo potrebna statusna preoblikovanja (s.p. – d.o.o.), razmerja do tretjih družbenikov in razmerja do drugih družinskih udeležencev v skladu s cilji nasledstva.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Svetovanje pri nakupu podjetij

Nakup podjetja (akvizicija) je ena izmed strategij za širitev poslovanja, doseganje višje donosnosti, izogib vstopnim oviram v branžo, zanimiva in donosna naložba ali vstopnica v svet podjetništva.

Investitorji svoje premoženje hitreje povečajo s prevzemi podjetij.

Z investitorjem / kupcem podjetja sodelujemo od začetne ideje do zaključka transakcije. Pomagamo poiskati ustrezne tarče oz. priložnosti, izvedemo prve analize in oblikujemo mnenja o vrednosti, vzpostavimo kontakt in sodelujemo pri dogovorih in pogajanjih, izvedemo skrbni pregled, pripravimo pravno dokumentacijo ter nadzorujemo izpolnitev zavez.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Svetovanje pri prodaji podjetij

Zanesljivo in strokovno vas vodimo skozi postopek prodaje podjetja.

Pomagamo vam: Pripraviti podjetje na prodajo (poslovno, finančno in pravno)  I  Postaviti učinkovito strategijo prodaje podjetja  I  Identificirati in nagovoriti potencialne, domače in tuje kupce  I  Postaviti primerno prodajno ceno in pogajalska izhodišča  I  Zaključiti transakcijo v skladu s cilji lastnikov.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Celovito načrtovanje transakcije

Nakup ali prodaja deležev sta kompleksna postopka, storjene napake pa zelo drage.

Od utemeljevanja sinergij in pravih razlogov za prevzem, določanja vrednosti, skrbnega pregleda, pogajanj, do zaključka transakcije vam nudimo celovito strokovno podporo našega izkušenega tima.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Svetovanje v insolvenčnih postopkih

Prekomerna zadolženost podjetja je ovira, tako za nadaljnje poslovne in strateške načrte, kot tudi za redno poslovanje. Posledično je ogrožen nadaljnji razvoj poslovanja in obstoj podjetja.

Pri visoko zadolženih podjetjih je nujno potrebno optimizirati finančno sestavo virov ter tako zagotoviti vzdržno raven dolga. Potrebno je prevetriti sredstva v odnosu do obveznosti in pretehtati koristi dezinvestiranja.

Na podlagi izvedenih analiz in finančnega modeliranja oblikujemo izsledke, na podlagi katerih se skupaj odločimo za ustrezne ukrepe in učinkovito izvedbo.

Pripravimo strategijo in finančni model razdolževanja ter celotni program poslovnega prestrukturiranja. Z vami sodelujemo in vas podpiramo skozi celoten proces prestrukturiranja.

Targo finance d.o.o.  I  +386 31 397 695  I  info@targo.si

Blog

Združitve in prevzemi (M&A) podjetij v težavah ali stiski

»Distressed M&A« bo pridobil tako na pomenu kot na številu 18.09.2023 Ob pogledu na dogajanja v Sloveniji in na bližnjih trgih EU, ki so za slovensko gospodarstvo izjemno pomembni, vidimo, da se tako podjetja kot posamezniki spopadajo z večjimi izzivi. Imamo visoke (in še vedno rastoče) obrestne mere za kredite in vztrajno visoko inflacijo, beležimo [...]

Preberite več

Prodaja podjetja: Kako živahni so nakupi in prodaje družb

Kako živahni so nakupi in prodaje družb Je korona na prodaji malih in srednjih podjetij pustila posledice? Transakcije so se sicer dogajale tudi tekom leta 2020 – predvsem take, ki so se začele že pred krizo. Več prevzemnih aktivnosti pa pričakujemo v letu 2021. Prodaja podjetja in razmisleki podjetnikov v tej smeri so se zaradi [...]

Preberite več

3 finančni namigi za uvod v finančni finiš leta 2020

Mateja Ahej, Targo finance Objavljeno v reviji Kontakt, september 2020 Poslovni in finančni plani so se nam letos res prav lepo postavili na glavo. Seveda je mnogo takih podjetij, ki ljub vsemu mogočemu in nemogočemu poslujejo v okviru zastavljenega vendarle pa naj v tem prispevku opozorimo na nekaj posebnosti, ki jih upoštevajte ob vstopu v [...]

Preberite več

Kontaktirajte nas

TARGO FINANCE d.o.o
Ulica Katerine Mede 3
2000 Maribor
Slovenija

Tel. št.: +386 (0)31 397 695
+386 2 230 230 2
E-mail: info@targo.si

Strinjam se, da se moji podatki uporabijo za povraten kontakt ter se hranijo v skladu z GDPR.