Pogoji naklonjeni prevzemni dejavnosti

COVID obdobje je za prenekatero podjetje predstavljalo prelomno točko in nasulo veliko ovir ampak sočasno pokazalo precej zanimivih priložnosti za nakup podjetja, ki lahko predstavljajo novo priložnost za širitev dejavnosti in rast poslovanja. Zdaj že lahko rečemo, da med tem, ko so nekatere branže čutile resen negativen vpliv epidemije so druge poslovale povsem normalno, nekatere celo prosperirale.

Trenutno smo priča gospodarskim razmeram, ki ustvarjajo ugodne pogoje za nakup obstoječega podjetija. Ključni dejavniki, ki spodbujajo prevzemno dejavnost so:

  • nizke obrestne mere,
  • potenciali rasti
  • tendence po izstopu iz podjetja ti. baby boom generacije

Dobro poznavanje panoge

Za potencialni nakup podjetja v danem trenutku je ključnega pomena poznavanje panoge v kateri se družba nahaja. Nekatere panoge so bile zaradi razglašene epidemije močno prizadete in več kot leto niso mogle normalno opravljati dejavnosti. Še vedno ni v celoti jasno kako bo z opravljanjem dejavnosti v prihajajočem obdobju. Prihodki so bistveno upadli, prav tako se kopičijo izgube. Gre predvsem za panoge nastanitvenih dejavnosti, turizma, gostinstva, deloma tudi gradbeništva, kovinsko predelovalne industrije ter vseh povezanih dejavnosti. Na drugi strani dejavnosti, kot so živilske trgovine, gradbeništvo, IT, farmacija, medicinski pripomočki, športni pripomočki močno rastejo.

Kot kritična se je v dani situaciji izkazala koncentracija kupcev in dobaviteljev na malo število poslovnih partnerjev. Na strani dobaviteljev se je negativna stran malega števila partnerjev pokazala pri nezmožnosti dobav in višanju vhodnih surovin. Boljše so jo odnesla podjetja, ki se pri dobavah zanašajo na več različnih partnerjev. Kljubovanje negativnim razmeram in robustnost poslovnega modela predstavlja enega pomembnih kriterijev za zanimiv nakup obstoječega podjetja.

V praksi nakupov opažamo še dodatno izraženo željo kupcev po zmožnosti rasti prevzetega podjetja v post COVID obdobju. Kupec mora torej biti vsaj rahlo tudi vizionar in razumeti povezave med panogami in potrebami okolja, ki bodo sledile v naslednjih letih.

Poznavanje finančne slike nujno za nakup podjetja

Nakup obstoječega podjetja že pred razglašeno epidemijo ni bil možen ali vsaj priporočljiv brez podrobnega poznavanja finančne slike družbe. Torej je to področje le še pridobilo na pomembnosti. Le v primeru sovražnega prevzema, ko imamo v interesu zapiranje oz. prenehanje delovanja podjetja, nam je praktično vseeno za prihodnje načrtovano poslovanje, v vseh ostalih primerih nam je praviloma v interesu, da investicijo povrnemo v čim krajšem času, zato bomo pozorno proučili kaj bi se lahko s podjetjem dogajalo v prihodnje.

Za presojo finančnega stanja za nakup obstoječega podjetja je najprej smiselno analizirati preteklo poslovanje podjetja v obdobju pred pandemijo. Ko si tukaj ustvarimo sliko ali je podjetje poslovalo stabilno ali je bilo v hitri rasti (prihodki od prodaje, stroški blaga in materiala, stroški storitev, stroški dela, obratni kapital) bomo tudi lažje presojali kakšen vpliv je imela epidemija in kakšen bo izhod iz nje ter ali je nakup podjetja zanimiva priložnost. Večina panog v letu 2021 že posluje precej normalno in dosega rast. Leti 2019 in 2020 pa predstavljata anomalijo in lahko bistveno kazita povprečno donosnost. Za nakup podjetja bo potrebno poslovanje v postopku analize normalizirati in razmisliti, kaj bi se s poslovanjem tega podjetja zgodilo v kolikor se epidemija ne bi zgodila: Bi konstantno raslo naprej?, Bi se zgodil upad poslovanja iz drugih razlogov?, Bi več investirali?

Premišljeni investitor bo v naslednjem koraku skušal ali sam ali na podlagi poslovnega načrta prodajalca pripraviti projekcijo poslovanja za nakup podjetja. Da bo lahko dobil realno sliko o vrednosti podjetja priporočamo pripravo finančnega načrta v več različicah, ki naj vsebujejo tako optimistične kot pesimistične vidike. Sploh mora biti za nakup obstoječega podjetja prevzemno podjetje pozorno na potencialne pasti post COVID obdobja npr. primanjkljaj v obratnem kapitalu, finančna zadolženost, povečane (neprodajljive) zaloge, znižane plače (ki se bodo morale dvigniti) ipd.

Za kupca je pomemben tudi razmislek o vrednosti podjetja z vidika samostojnega nadaljnjega poslovanja (»stand alone«), poslovanja kot se odvija v danem trenutku (»business as ususal«) ali na drugi strani najgospodarnejše rabe (»best and higest use«). Nakup obstoječega podjetja pa lahko vsebuje tudi možne sinergijske učinke kjer 1 + 1 ni zgolj 2.

Ne pozabite na lastno finančno sliko

Za nakup podjetja je potrebno proučiti tudi lastno finančno sliko. V primeru, da namreč sami ne morete zagotoviti finančnih sredstev za nakup obstoječega podjetja, boste primorani v iskanje zunanjega financiranja. Takšno financiranje lahko zagotovi banka ali kateri izmed finančnih skladov. Osnovno pravilo je, da morata združeni podjetji poslovati dovolj dobro, da je prevzem s finančnega vidika možen in seveda smiseln, za kar bo potrebno pripraviti precej natančne načrte prihodnjega (združenega) poslovanja.

Vezava kupnine na prihodnje poslovanje

Ena izmed najboljših lastnosti podjetnikov je optimizem. Kajti to je tisto kar lastnike vedno znova poganja naprej, da je možno poslovati dobro, rasti. Kot racionalnega kupca pa vas bo zagotovo v luči »epidemijskih« gospodarskih razmer vrtal »črv dvoma« ali bo poslovanje res teklo, kot predstavlja obstoječi lastnik in je nakup podjetja racionalen. V taki situaciji svetujemo dogovor, ki bo zadovoljil obe strani – vezavo višine kupnine na realizirane rezultate v omejenem prihodnjem obdobju (»earn out«). Strani se soglasno dogovorita koliko kupnine za nakup podjetja prejme lastnik takoj in kolikšen del bo vezan na prihodnje rezultate. Kupec in prodajalec se dogovorita na kateri kazalnik bosta vezali kupnino, to je lahko npr. obseg prodaje, EBITDA ali EBIT. Če je obseg dosežen prodajalec prejme kupnino v višini kot predhodno dogovorjeno, v kolikor ne, se dogovorjen znesek zniža ali se sploh ne izplača. In tako v celotnem opredeljenem obdobju, ki lahko znaša npr. 3 leta.

Niso vsa podjetja poslovala slabše

Ne gre pa zanemariti prevzemnih priložnosti v panogah, ki so v času epidemije prosperirala in hitro rasla. Konoslidacijo družb je možno zaslediti tudi v panogah kot so medicinski pripomočki, farmacija, laboratorijska oprema in reagenti, IT in druge. Hitra rast apetite prodajalcev sicer v tem trenutku poganja v nebo vendar je ob predpostavki realnega načrtovanja prihodnjega poslovanja ter razumni vezavi kupnine na prihodnje poslovanje zanimiv tudi takšen nakup podjetja.